تشییع پیکر دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین

تشییع پیکر دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین