جشن و شادی مردم در میدان الساعه الجدیده در حمص به خاطر پیروزی دکتر بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری

جشن و شادی مردم در میدان الساعه الجدیده در حمص به خاطر پیروزی دکتر بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری