جشن و شادی شهروندان در حماه در پی اعلام پیروزی دکتر بشار اسد

جشن و شادی شهروندان در حماه در پی اعلام پیروزی دکتر بشار اسد