اهالی بانیاس پیروزی دکتر بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری را جشن گرفتند

اهالی بانیاس پیروزی دکتر بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری را جشن گرفتند