دکتر فیصل المقداد وزیر امور خارجه و مهاجران در سخنرانی خود در سی امین اجلاس شورای حقوق بشر (درباره وضعیت خطرناک حقوق بشر در اراضی اشغالی فلسطین): رژیم اشغالگر به خاطر جنایات خود علیه ملت فلسطین و نقض سیستماتیک حقوق بشر باید پاسخگو شود

دکتر فیصل المقداد وزیر امور خارجه و مهاجران در سخنرانی خود در سی امین اجلاس شورای حقوق بشر (درباره وضعیت خطرناک حقوق بشر در اراضی اشغالی فلسطین): رژیم اشغالگر به خاطر جنایات خود علیه ملت فلسطین و نقض سیستماتیک حقوق بشر باید پاسخگو شود