تظاهرات مردم درعا در حمایت خود را از فلسطینیان در قدس و غزه

تظاهرات مردم درعا در حمایت خود را از فلسطینیان در قدس و غزه