مقاومت فلسطینی با پهپاد یک کارخانه مواد شیمیایی رژیم اشغالگر را بمباران کرد

قدس اشغالی – سانا

در پاسخ به ادامه جنایات رژیم اشغالگر اسرائیلی علیه فلسطینیان، یک پهپاد مقاومت فلسطینی امروز کارخانه مواد شیمیایی در یک واحد شهرک نشینی رژیم اشغالگر واقع در خاک فلسطین در مجاورت نوار محاصره شده غزه را بمباران کرد.

رسانه های فلسطینی گزارش دادند که مقاومت یک کارخانه را بمباران و واحد های شهرک نشینی در اراضی فلسطین اشغالی سال 1948  را موشک باران کرد.