گفتمان ملی..تشکیل کمیته به پرونده افراد ربوده شده اند اهمیت می دهد، وحفظ امنیت کسانی که خودشان تسلیم کردند تا به وضعیت شان رسیدگی شود

دمشق_ سانا

شرکت کنندگان در گفتمان ملی سوریه که توسط کمیته اجتماعی برای پیگیری گفتگوی ملی برگزار شده، خواستار شروع گفتگو سوری- سوری ، وتشکیل کمیته از بزرگان قبیله ای وشیخ ها وشخصیت های برجسته برای حل پرونده افراد ربوده شدند وتعیین سرنوشت آنها ، علاوه بر تضمین امنیت کسانی که قصد رسیدگی به وضعیت شان دارند، شدند.

393شرکت کنندگان در گفتمان ملی سوریه که در هتل داما روز دمشق تحت عنوان گفتگوی ملی ونقش آن در آشتی ملی برگزار شده، وتشکیل کمیته از تمام نیروهای سیاسی واجتماعی برای مشارکت در بازسازی سوریه ورساندن پیام صلح ومحبت به تمام جهانیان است، همچنین یادآوری که ملت سوریه دارای تاریخ وفرهنگ وتمدن می باشد ومی تواند سرنوشت خود تعیین ، ومشکلات خود دور از دخالت های خارجی حل کند .

حسین حبیب