ادامه توزیع کمک های دوستانه بر اهالی اردوگاه یرموک

دمشق-سانا
با حمایت از دولت سوریه، اداره امور پناهندگان عرب فلسطینی توزیع کمک های دوستانه بر اهالی اردوگاه یرموک ادامه دادند و حدود 1187 سبد غذایی را توزیع کردند.
علی مصطفی مدیر کل اداره به خبرگزاری سانا تصریح کرد که با رساندن 2500 قرص کلر استریل، آب در اردوگاه استریل شده است تا آشامیدنی باشد.
مصطفی افزود که عملیات توزیع در روزهای پنجشنبه و جمعه و شنبه 5-6-7 مارس در خیابان فلسطین نزدیک ساختمان شهرداری و در خیابان نسرین در منطقه تضامن انجام شده اند.

م.خ

شاهد أيضاً

توزیع 441 سبد غذایی بر اهالی اردوگاه یرموک

دمشق-سانا با حمایت از دولت سوریه، اداره امور پناهندگان عرب فلسطینی و آژانس امدادرسانی و …