بعد از تروریسم…. بازگشایی مدارس منطقه عدرا همراه با شادی دانش آموزان / تصاویر