پس از گذشت حدود یک سال از بیرون راندن تروریسم .. شهرک حیان در حومه شمالی غربی حلب مجددا رونق گرفت و خدمات آن بازسازی شد