منبع رسمی در وزارت امور خارجه و مهاجران: سوریه بار دیگر همبستگی کامل خود را با کشور دوست فدراسیون روسیه دربرابر هژمونی سیاست های آمریکا و ابزارهای آن اعلام می کند

منبع رسمی در وزارت امور خارجه و مهاجران: سوریه بار دیگر همبستگی کامل خود را با کشور دوست فدراسیون روسیه دربرابر هژمونی سیاست های آمریکا و ابزارهای آن اعلام می کند