اتمام کلیه تمهیدات جهت شروع بازسازی نیروگاه حرارتی در حلب

اتمام کلیه تمهیدات جهت شروع بازسازی نیروگاه حرارتی در حلب