برگزاری نمایشگاه نقاشی نوجوانان و جوانان در مرکز فرهنگی المزه