یگان های از ارتش و نیروهای مسلح شماری از تروریست ها را در نشاشیه جنوب غرب حسیاء و در رستن و تلبیسه و مشیرفه شمالی و جنوب سلام شرقی در ریف حمص، از بین بردند

شاهد أيضاً

برف در حومه شرقی استان سویدا