اطراف جاده فرودگاه بین المللی دمشق.. اراده و امید موجب بازگشت زندگی به وضعیت عادی خود (تصاویر)