بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان های دمشق

بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان های دمشق