گندزدایی و ضد عفونی کردن خیابان‌های حلب

گندزدایی و ضد عفونی کردن خیابان‌های حلب