تخریب خطوط انتقال آب ايستگاه پمپاژ آب “علوک” به شهر الحسکه بر اثر حمله رژیم ترکیه

حسكه -سانا

بر اثر حمله رژیم ترکیه با خمپاره ها به خط لوله انتقال آب ايستگاه پمپاژ آب “علوک” به شهر الحسکه، خطوط انتقال آب تخریب شدند.

« محمود عكله» مدیرعامل آب استان الحسکه اظهار کرد:‌ در این تعرض خطوط انتقال آب ايستگاه پمپاژ آب “علوک” به شهر الحسکه تخریب شدند.

مدیرعامل آب استان الحسکه گفت:‌ تعیین میزان تخریب و عملیات بازسازی و مرمت و همچنین بررسی‌های فنی توسط کارشناسان انجام می‌شود.

نیروهای رژیم اشغالگر ترکیه و مزدوران آنان حاضر در شهرک راس العین و اطراف آن چندین بار با مسدود کردن جریان آب در ایستگاه پمپاژ آب علوک که منبع اصلی آب شرب حسکه به محسوب می شود، آب را به روی مردم حسکه و حومه غربی آن بستند.

راما