کسوف یا خورشیدگرفتگی جزئی امروز در سوریه

دمشق – سانا

در بخش‌هایی از قارّه‌های آفریقا و آسیا، خورشیدگرفتگی (کسوف) حلقوی رخ می‌دهد که در سوریه، به‌صورت خورشیدگرفتگی جزئی قابل رؤیت است.

خورشیدگرفتگی در سوریه، صبح امروز رخ داد و میزان گرفتگی جزئی خورشید در سوریه 34 در صد بود؛ خورشیدگرفتگی در ساعت 7:29 به وقت رسمی و تابستانی دمشق آغاز شد و بر میزان گرفتگی آن افزوده می‌شود تا در ساعت 8:27 به اوج گرفتگی جزئی می‌رسد و از همین لحظه، گرفتگی شروع به کم‌شدن و بازشدن می‌کند و هم‌چنان در گرفتِ جزئی است تا در ساعت 9:23 گرفتِ جزئی پایان می‌یابد و ماه کاملاً از جلوی خورشید کنار می‌رود.