افزایش اختیارات مدیران تجارت خارجی در شهرستان ها ومشارکت آن ها در تصمیم گیری واردات

دمشق- سانا

وزیر اقتصاد وتجارت خارجی دکتر همام الجزائری با مدیران اقتصاد وتجارت خارجی در شهرستان ها وعلاقمندان به اتوماسیون مجوزهای واردات، راه های بهبود عملکرد مدیریت های خود ، ورفع اشکالات از طریق افزایش اختیارات مدیران ومشارکت آنها در تصمیم گیری واردات وتجارت خارجی مورد بحث قرار داد.

دکتر الجزایری طی دیدار بر اهمیت تسریع تکمیل فرآیند شبکه با معاونت های شهرستان ها، به منظور افزایش بهره وری وکار مدیریت تجارت خارجی وتمکین معاونت های اقتصادی از بازی نقش بیشتر در اعطای مجوز های واردات چون که اطلاعات بیشتر نسبت به دیگران در مورد فعالیت های وبخش های اقتصادی موجود در هر شهرستان ودر مورد نیازهای تولید وکالا ومواد اساسی، دارند، تاکید کرد.

الجزائری اشاره کرد که وزارت برای تقویت لیر سوریه وبهبود نرخ ارز آن به هدف افزایش قدرت خرید لیر وهچنین هماهنگی با مدیریت های صنعت در شهرستان ها از لحاظ مدرنیزه ونوسازی لیست های اختصاصی موسسات صنعتی ،وتامین کامل لوازم ونیازهای ضروری برای انجام وظایف خود به طور بهتر وعملکرد بالاتر، تلاش خود می کند.

 

حسین حبیب

ت-م