پلیس اردوغان 26 افسر به هدف چشم پوشی به رسوای های فساد و رشوه، بازداشت کرد

پلیس اردوغان 26 افسر به هدف چشم پوشی به رسوای های فساد و رشوه که وزرای دولت حزب عدالت وتوسعه ونزدیگان اردوغان وبسرش در این رسوای های دست داشتند، بازداشت کرد.