وضعیت 15922 نفر رسیدگی شده است

دمشق – سانا

وزیر عدل دکتر نجم حمد الاحمد گفت : تعداد کسانی که در سال 2014 وضعیت شان از لحاظ قضائی توسط دادستانی کل و باهماهنگی با دستگاهای ذی ربط رسیدگی شده است ، 15922 نفر است