أغاز مشاورات نشست مسكو دور از رسانه ها .. و روسیا تأکید کرد که این نشست فرصتی برای گفتگوها است

 

دمشق-سانا

از ساعات صبح دیروز دوشنبه مشاورات نشست مسکو برای تهیه زمینه ها برای گذاشتن مبانی کنفرانس گفتگوی بین خود سوری ها برای حل بحران درسوریه آغاز شده است

این نشست در پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران برگزار می شود.

مطابق برنامه نشست مسکو، امروز رایزنی های / معارضان/ برگزار می شود و در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هم هیات دولت سوریه با /گروه های معارض/ وارد گفتگو می شود.

بشار الجعفری نماینده دائمی سوریه در سازمان ملل سرپرستی هیات دولت سوریه در نشست مسکو را برعهده دارد.

در نشست مسکو بیش از 28 نفر از نمایندگان /معارضه های سوری/ شرکت دارند .

و روسیا تأکید کرد که این نشست فرصتی برای گفتگو است

محمد ب