انجمن خبرنگاران ورزشی از ستارگان ورزشی سوریه تجلیل می کند

دمشق-سانا
باهمکاری شعبه فدراسیون ورزشی ملی در استان القنیطره، انجمن خبرنگاران ورزشی روز شنبه آینده جشنواره اطلاع رسانه ورزشی سوریه را با عنوان “با هم سوریه را می سازیم” برگزاری می کند.
در این جشنواره از ستارگان ورزشی سوریه در سال 2014 میلادی تجلیل خواهند شد.

م.خ

ت-م