وزیر نفت : یک طرح برای بازسازی میدان های نفتی

دمشق-سانا

کمیته کار در مؤسسه نفت توسعه و سرمایه گذاری میادین نفتی سوریه را مورد بحث قرارداد.

این کمیته بر گذاشتن برنامه های دراز مدت در زمینه های نفت و گاز در طرح شامل همه میادین نفتی کشف شده و برای مدت 15 سال تأکید کرد .

وزیر نفت و معدن مهندس سلیمان العباس گفت : ” بر اثر بحران کنونی تعدادی از لوله های انتقال نفت تخریب و بعضی میادین نفتی از کار خارج شده اند لذا باید یک طرح برای بازسازی این لوله ها و میادین تهیه شود .

 

محمد ب

ت-م