شرکت عام نخ های پنبه حماه تولید 2500 تن نخریسی شروع می کند

حماه- سانا

امروز شرکت عام نخ های پنبه حماه به اجرا کردن قرار داد خود با یکی از شرکت های خصوصی برای تولید 2500 تن نخریسی پنبه ای شروع کرد.

مدیر شرکت مهندس “فواز الحلبی” در بیانیه به سانا گفت: مدت قرار داد شش ماه می باشد، وقرار داد شامل بهره برداری از خطوط تولید شرکت ورسیدن به سود قابل توجه است،به ویژه در شرایط سخت امروز که تامین پنبه خام برای شرکت کار آسان نیست.

مهندس الحلبی یاد کرد که سود شرکت در سال گذشته 142 میلیون لیربود، این سود از فروش 2092 تن نخ ریسی پنبه ای به سایزهای مختلف به قیمت 1.136 ملیار لیر حاصل شده است.

 

حسین حبیب

ت-م