دمای هوای کمتر از میزان خود و از تشکل یخ هشدار می شود

دمشق-سانا

بر اثر امتداد جبهه گرم همراه با بادهای غربی در لایه های بالایی هوا، هوا بین آفتابی و آبری و دمای هوا کمتر از میزان خود به حدود 7 درجه می ماند.

اداره هواشناسی صبح  امروز از تشکل یخ و مه در بیشتر مناطق هشدار داد.

فردا دمای هوا افزایش می یابد و از تشکل یخ و مه در بیشتر مناطق کشور هشدار داده می شود.