جشنواره محیط زیست در قلعه دمشق .. فعالیت های متنوعی با محوریت مفهوم محیط زیست