ورود دوربین سانا به پایگاه آمریکا پس از خروج آن از حومه حلب

حلب-سانا

نیروهای اشغالگر آمریکا روند خروج خود را از سوریه به سمت عراق ادامه داد.

خبرنگار سانا پس از خروج نیروهای آمریکا به پایگاه نظامی آمریکا در منطقه السعیدیه در منبج واقع در شمالی شرقی حلب وارد شد.