اقتصاد ترکی افت کرد و بدهی شهروندان طی 12 سال 52 برابر شد

 

انقره – سانا

در گزارش حزب ملت ترکی بزرکترین احزاب مخالف ترکی آمده است که اقتصاد ترکی در اوانه اخیر افت کرده است و بدهی شهروندان 52 برابر شده است و رشد اقتصادی بین سالهای 2007 و 2013 م 3.5 فقط در صدمی باشد

خبرگزای جهان ترکی اعلام کرد که ترکیه بعد از سال 2007 مشکلات زیادی در زمینه های اجتماعی و اقتصادی داشت و اشاره کرد که بدهی های مردم به 345.5 ملیار لیر در سال 2004 رسید