دمای هوا کاهش می یابد و هوا بین آبری و بارانی

دمشق-سانا

بر اثر امتداد جبهه سرد همراه با بادهای جنوبی غربی در لایه های بالایی هوا، دمای هوا در مناطق کشور کاهش می یابد.

اداره هواشناسی پیش بینی کرد که هوا بین آبری و بارانی خواهد بود و ممکن است باران در برخی مناطق به خصوص در مناطق ساحلی و شمالی ببارد.