آغاز فعالیت های اولین جشنواره گردشگری کارگری در البسیط لاذقیه

آغاز فعالیت های اولین جشنواره گردشگری کارگری در البسیط لاذقیه