حال و هوای دمشق در عید قربان … سوریه شایسته خوشحالی است