روسیه یک موشک ماهواره ای سنگین به فضا پرتاب کرد

مسکو – سانا

روسیه امروز یک دستگاه موشک به فضا پرتاب کرد و این ماهواره در حال حاضر به سوی مدار مورد نظر کره زمین در حرکت است.
به گزارش خبرگزاری روسی تاس موشک ماهواره نوع انغارا
قرار است این ماهواره ساعت 4 صبح روز چهارشنبه به وقت مسکو در مدار مورد نظر در فضای پیرامون کره زمین قرار گیرد.
ماهواره انغارا با چهار تن وزن 11 آنتن دارد و برای ارائه خدمات مخابراتی، انترنتی، پخش برنامه های تلویزیونی در روسیه پیش بینی شده است.
روسیه حدود یکصد ماهواره در مدار زمین دارد که بیش از نیمی از این تعداد فعال است.