اختتام اعمال انجمن ملی هنر کودکان در مرکز فرهنگی طرطوس

طرطوس- سانا

سخنرانی روز اخیر از اجلاس انجمن ملی هنر کودکان، که در مرکز فرهنگی طرطوس تحت عنوان”کودکان یک امانت است” برگزار شده، بر پایه های هنر کودکان ، وویژگی ونقش آن در پرورش، وهمچنین نقش خانواده در پرورش اجتماعی ومقابله با اثرات روانی علیه کودک متمرکز بود.

3349

حضار جلسه، بر اهمیت کلاس نقاشی واعطای وقت بیشتر به آن تاکید کردند، همچنین بر ضرورت استفاده از محتوای سخنرانی ها وگفتگوها برای برگزاری یک کارگاه مشترک بین سازمان پیشگامان بعث واداره آموزش وپرورش، و تقویت حمایت روانی واجتماعی کودکان ،تاکید کردند.