بانك مرکزی: آزمون شفاهی مسابقه استخدام کارگران دسته دوم در ششم ماه آینده را تعیین می کند

دمشق- سانا

بانک مرکزی سوریه ششم ماه آینده روز برگزاری آزمون شفاهی برای کسانی که آزمون کتبی پاس کردند، اعلام کرد.

بانک مرکزی اسامی کسانی که در آزمون کتبی موفق شدند در سایت الکترونیکی خود ودر تابلوی تبلیغات بانک مرکزی وشعبه های آن اعلام کرد.

تعداد کسانی که در آزمون ها موفق شدند، 6 نفردر آزمون  انتخاب کارمند کامپیوتر ، و32در آزمون انتخاب نویسنده  و8 نفر  در آزمون انتخاب معاون مهندس رسید.

شاهد أيضاً

بانک مرکزی سوریه برای نخستین بار اسکناس 5000 لیری چاپ کرد

دمشق – سانا بانک مرکزی سوریه برای نخستین بار از یک اسکناس جدید 5000 لیری …