کمیته جدید برای خانواده شهدا وقربانیان جنگ… پارلمان(مجلس الشعب)با تغییر برخی قوانین مجلس به طور که با احکام قانون اساسی جمهوری عربی سوریه مناسب باشد، موافقت کرد

مجلس الشعب در اجلاس امروز با ریاست محمد جهاد اللحام تغییر برخی قوانین آیین نامه داخلی مجلس الشعب موافقت کرد، به طور که با احکام قانون اساسی جمهوری عربی سوریه مناسب باشد.

2580-620x330

تغییر جدید شامل اضافه کردن کمیته دایم در مجلس الشعب به نام کمیته خانواده شهدا وقربانیان جنگ می باشد، وظیفه اصلی کمیته  پیگیری امور  خانواده شهدا وزخمی ها وجانبازان است،وتغییر نام کمیته محیط زیست وفعالیت جمعیت به کمیته ساخت وساز ومسکن ومحیط زیست می باشد.