ارسال کاروان کمک های غذایی به شیخ نجار و شیخ زیات در ریف حلب

حلب-سانا

با همکاری با هیأت سوریه ای برای رشد، استانداری حلب امروز یک کاروان کمک های انسان دوستانه را شامل 1000 سبد غذایی است، به اهالی روستاهای شیخ نجار و شیخ زیات در ریف حلب ارسال کرد.3264-306x203

دکتر محمد مروان علبی استاندار حلب به خبرنگاران تصریح کرد که این کاروان از جمله کاروان هایی است که استانداری به روستاها ارسال می کند و برای تأمین نیازهای اهالی در این دو روستا است.

استاندار حلب بر اهمیت تقدیم همه تسهیلات به جهات عامل در زمینه انسان دوستانه تأکید کرد.