چراغانی و نورپردازی درخت کریسمس در هتل داما روز به مناسبت عیدهای کریسمس

دمشق- سانا

به مناسبت عیدهای میلاد مجید، درخت کریسمس در هتل داما روز در دمشق روشن شد واین جشنواره بر معانی گسترش عشق، صلح و برادری را در میان مردم سوریه تاکید می کند.
یبیی
وزیر جهانگردی بشر یازجی، اسقف مسيحيان روم کاتولیکگریگوریوس  سوم لحام ، و نماینده پاپ در دمشق اسقف ماریو زیناری، اسقف لوقا خوری، وتعدادی از روحانیان مسیحی و فعالیت های جامعه مدنی در مراسم نورپردازی درخت کریسمس را شرکت کردند.

وزیر یازجی توضیح داد که نورپردازی این درخت به هدف نشر سلام در جهان است, وبر اهمیت فداکاری ارتش ونیروهای مسلح در حفظ سلام و وحدت کشور تاکید کرد.