حلقی: سفر هیئت دولتی به تهران افق های تازه برای همکاری باز کرد واثری مثبت بر تقویت ایستادگی ملت سوریه خواهد داشت

تهران- سانا
نخست وزیر سوریه دکتر وایل حلقی تاکید کرد که سفر هیئت دولتی به ایران موفق بود واثری مثبت بر اقتصاد ملی وتقویت ایستادگی ملت سوریه برای تامین نیازها از مواد غذایی ومحصولات نفتی ومواد برای توسعه داشت.
حلقی در بیانیه هنگام رفتن از تهران گفت: سفر متمرکز به جوانب اقتصادی بود وارزیابی مجدد واقعیت روابط اقتصدای وتجاری بین دو کشور، علاوه بر باز کردن آفق های تازه در زمینه نفت واقتصاد وبخش ارائه خدمات وبازسازی کارخانه ها واداره ها که بدست تروریستها تخریب شده، مطرح شد.

دکتر وائل الحلقی خوشبینی خود درباره ای نتایج دیدار با مقامات مسوول در ایران اظهار کرد وگفت: (خوشبینی برای همکاری وسرمایه گذاری بین دو کشور در زمینه های مختلف به ویژه در انرژی واکتشاف نفت وبازسازی وافتتاح پروژه های جدید وجود دارد)، همچنین بر روابط دوستانی دو ملت سوریه وایران که مقابل تمام تجاوزات آمریکا ورژیم صهیونیستی می ایستند، تاکید کرد.

وی اشاره کرد که ملت سوریه از ایستادگی رهبری وملت ایران کنار سوریه برای شکست تروریسم وتروریست ها قدردانی می کند.