وزارت کشاورزی و (FAO) حمایت از خانوداه های کشاورزی آسیب دیده در لاذقیه وطرطوس بررسی کردند

طرطوس- سانا

شرکت کنندگان در اجلاس امروز که تحت نظر وزارت کشاورزی سوریه وفائو تنظیم شده، حمایت از خانواده های کشاورزی استان لاذقیه وطرطوس آسیب دیده به علت شرایط بحرانی سوریه وموانعی وچالش های که کشاورزی با آن ها مواجه است، بحث کردند.