کاهش قیمت لیتر دیزل برای بخش خصوصی

دمشق- سانا

امروز وزارت تجارت داخلی وحمایت از مصرف کنندگان، کاهش قیمت لیتر دیزل برای همه بخش های خصوصی اعلام کرد، قیمت جدید لیتر دیزل از 150 لیر سوری به  140 کاهش یافت، با استثنا کردن بخش گرمایش خانگی وبخش حمل ونقل  می باشد، که در محدودۀ استان، 80 لیر سوری باقی می ماند.