شمه ای از امید وخوشبینی از سرمای روسیه می آید- نویسنده احمد ضوا

مطبوعات(روزنامه الثوره سوریه)- سانا

تلاش فعال روسیه علاوه بر سعی فرستاده ویژه  بین الملل استفان دی مستورا برای حل سیاسی بحران سوریه، اهتمام منطقه ای وجهانی جذب می کند، وعلیرغم اینکه راه های حل به طور واضح تعیین نشده، یک جرعه از خوشبینی  قریب الوقوع برای پایان بحران سوریه می دهد، که به نفع ملت سوریه منتهی خواهد شد.

اما بسیاری از مردم سوریه با تعجب می پرسند، چگونه  صلح در این واقعیت  برای خود مکان ایجاد بکنند، مخصوصا با ادامه ای حمایت از گروه های تروریستی ، وتقدیم همه نیازهای این گروه ها از سلاح وپول وغیره، وتداوم مخالفت ونقض امریکا به قوانین بین المللی که به ادعای خود با داعش می جنکد، وبدون هیچ هماهنگی با دولت سوریه، که بزرگترین اثر در جنگ علیه گروه تروریستی داعش دارد، وروزانه به این گروه تروریستی تلفات سنگین در افراد وتجهیزات وارد می کند، وهمچنین امریکا  از رفتارهای پرخاشگرانه رژیم صهیونیستی، وحمایت مستقیم این رژیم از گروه های تروریستی از طریق  تقدیم  کمک های نظامی ولجستیک واسلحه به آن ها جشم پوشی می کند.

دولت سوریه همیشه برخوردار جدی با هر ابتکارات جدیدی برای حل سیاسی بحران سوریه، وپایان دادن جنگ تروریسم علیه سوریه داشت، اما تاکنون علیرغم وجود خطرات  قابل توجهی در منطقه ، هنوز حامیان  این جنگ وگروه های ترویستی، که تحت دستور آن ها کار می کنند،هیچ توجهی به موفقیت ماموریت بین المللی نمی دهند، اگر آن ها توجه به پایان دادن این جنگ اهمیت بدهند، حد اقل حسن نیت اظهار می کردند،از طریق دنبال کردن برنامه دولت سوریه، که به طور روزانهای  برای انجام صلح در هر جای که نشانه های از آشتی ملی ظهور بکنند، تلاش می کنند.