روز جمعه آینده ، ساعت‌ها ۶۰ دقیقه به جلو می‌روند

دمشق -سانا

بر اساس دستور شورای وزیران کشورمان ساعت رسمی کشور صبح روز جمعه آینده 29 مارس  ، یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.

ساعت رسمی کشور هر سال در آخرین جمعه ماه مارس  یک ساعت به جلو کشیده می شود و در آخرین جمعه  ماه اکتبر  به حالت سابق برگردانده می شود.