ارتش تعدادی از تروریست های” داعش ” در بادیه شرقی سویدا را به هلاکت رساند

ارتش تعدادی از تروریست های” داعش ” در بادیه شرقی سویدا را به هلاکت رساند