دستور تعیین زمان اجرا کردن انتخابات تشریعی برای پر کردن کرسی خالی در حلب

اقای دکتر بشار اسد دستورشماره 387 سال 2014 اجرا کردن انتخابات تشریعی برای پر کردن کرسی های خالی در ادارۀ انتخابات شهرستان حلب در روز شنبه 17 ژانویه -2015….صادر کرد

 

دمشق – سانا

متن دستور :
دستور شماره 387
رئیس جمهوری عربی سوریه
بنابر احکام قانون اساسی جمهوری عربی سوریه وبنابه قانون انتخابات عمومی شماره 5 تاریخ 24/3/2014 .

ماده /1/

روز شنبه  موافق با 17 ماه ژانویه تاریخ 2015  میلادی  یک روز برای اجرایی انتخابات تشریعی پرکردن کرسی های خالی در ادارۀ انتخابات شهرستان حلب از منطقه/ب/ تعیین می گردد.

ماده/2/

این دستور در روزنامه های رسمی چاب و منتشر گردد.
دمشق 12-2-1436 هجری موافق 4-12-2014 میلادی

 

رئیس جمهوری عربی سوریه

           بشار الاسد