هوا سرد خواهد بود و فرصتی برای بارش باران در مناطق شرقی وجود دارد

دمشق-سانا

در اثر امتداد ضعیفی جبهه سرد ، درجه حرارت بیشتر از معدل خود به حدود 2 تا 4 درجه سانتیگراد می ماند.

اداره هواشناسی امروز پیش بینی کرد که که به طور کلی آب و هوا بین معتدل و ابری خواهد بود. در مناطق شرقی آبری خواهد بود و فرصتی برای بارش باران در آن وجود دارد.

ادره هواشناسی توضیح داد که امشب هوا سرد خواهد بود و از تشکل مه در بعض مناطق داخلی هشدار داد.

اداره هواشناسی پیش بینی کرد فردا هوا آبری خواهد بود و در مناطق شرقی فرصتی برای بارش باران وجود دارد.