بازسازی تعدادی از مدارس در طرطوس

طرطوس – سانا

اداره خدمات فنی استان طرطوس عملیات بازسازی تعدادی از مدارس قدیمی در این استان را به اتمام رساند.

مدیر این اداره به خبرنگار سانا توضیح داد: 11 مدرسه قدیمی در الريحانيه و وادی البركه و در طرطوس وصافيتا و بانياس والشيخ بدر و الدريكيش بازسازی شده است.