آغاز فصل جدید ازجنگ تحمیلی علیه سوریه… اعمال اقدامات اقتصادی اجباری بیشتری علیه ملت سوریه

دمشق-سانا

کشورهای دشمن با سوریه  به ویژه ایالات متحده آمریکا وکشورهای غربی نه تنها از ترویسم حمایت می کنند از جمله کمک مالی وتامین تسلیحات وآموزش به آنها بلکه یک فصل جدید از توطئه علیه سوریه از طریق اجرای جنگ های موازی در رسانه ها، سیاست ها، ودر اقتصاد آغاز کردند. ویک سری از اقدامات اقتصادی اجباری علیه نیازهای اساسی ملت سوریه اعمال می کنند.

حسین